Vážený pán poslanec, pani poslankyňa,

V spolupráci s advokádskou kanceláriou Stentors sme pripravili Návrh podania na Ústavný súd. Prosíme Vás touto cestou o jeho podporu.

Je nespochybniteľné, že každý právny štát je charakterizovaný dodržiavaním všeobecných zásad, medzi ktoré patrí aj dodržiavanie základných práv, slobôd a tiež princíp proporcionality. Z ustanovenia článku 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je zrejmé, že v demokratickom a právnom štáte pochádza štátna moc od občanov. Dané ustanovenie neuvádza, že štátna moc pochádza len od občanov zdržiavajúcich sa v deň konania volieb na území Slovenska a všetci ostatní občania Slovenskej republiky nemôžu participovať na volebnom procese. Ak je teda niektorým občanom, a v tomto prípade veľkej skupine občanov Slovenskej republiky, ktorí sa v čase konania volieb zdržiavajú v zahraničí, neoprávnene odňaté, resp. obmedzené aktívne volebné právo, máme zato, že dochádza k porušovaniu článku 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

O zvyšujúcom sa záujme občanov o možnosť podieľať sa na smerovaní našej krajiny svedčí zvyšujúca sa účasť na voľbách do NR SR zo zahraničia. V posledných voľbách v roku 2016 využilo túto možnosť 17.000 občanov. Dá sa predpokladať, že v ďalších voľbách ich počet prekročí 20.000. Súvisí to predovšetkým so zvyšujúcou sa mobilitou našich občanov, využívajúcich právo na slobodný pohyb, ktorá sa zvyšuje aj v iných krajinách Európskej únie. Zákonodarcovia preto vychádzajú svojim občanom v ústrety v stále väčšom počte krajín EÚ. Vezmime si za príklad Rakúsko, ktoré voľbu poštou poskytuje všetkým svojim občanom, bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú a to vo všetkých typoch volieb. Poslednou zverejnenou krajinou, ktorá od roku 2019 umožňuje voľbu poštou zo zahraničia do národného aj Európskeho parlamentu je Fínsko.

Slovenská republika a Írsko sú posledné krajiny EÚ s priamou voľbou prezidenta, ktoré svojim občanom neumožňujú voliť prezidenta zo zahraničia. Spolu s ČR, Maltou a Írskom sme poslednými krajinami EÚ, ktoré zo zahraničia neumožňujú účasť na voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Legislatíva EÚ má na každého z našich občanov každodenný dopad bez ohľadu na to, či je na Slovensku, alebo v zahraničí a mal by mať preto možnosť ovplyvňovať ju – voľbou svojich zástupcov do EP.

Zákon 180 / 2014 Z.z. rozlišuje až päť rôznych typov volieb. Poslanci a poslankyne NR SR zaujímajú rôzne postoje k otázke v ktorých voľbách by mali mať občania možnosť voliť zo zahraničia. Tieto rozdielne postoje znemožňujú posun smerom k zmene, ktorá by zlepšila možnosti pre účasť na voľbách. Preto sme presvedčení, že dozrel čas na to, aby svoje stanovisko k tejto otázke poskytol Ústavný súd Slovenskej republiky.

Pred mesiacmi, sme začali spoluprácu s advokádskou kanceláriou Stentors, a dnes Vám predkladáme dokument (viď. príloha):

Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov

podľa článku 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky.

Dokument cituje a odkazuje sa na:

  • Ústavu Slovenskej republiky,
  • Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd
  • Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách,
  • Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,
  • Chartu základných práv Európskej únie,
  • Európsky súd pre ľudské práva,
  • stanoviská Benátskej komisie, poradného orgánu Rady Európy pre otázky ústavného práva.

V zmysle našej legislatívy sa občania nemôžu obrátiť na Ústavný súd priamo, ale len prostredníctvom Vás – našich volených zástupcov. Hľadáme preto 30 poslancov / poslankýň NR SR, ktorí pripojením svojho podpisu pod tento návrh umožnia advokádskej kancelárii Stentors, aby nás – Vás zastupovala v tejto veci pred Ústavným súdom.